Általános szerződési feltételek

1. Általános szabályozások

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Hidvégi Gábor E.V. (székhely: 1171 Budapest, Árkádos u. 30., cégjegyzékszám: 31787484, adószám: 66112181-2-42, továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető uCRM rendszer (továbbiakban uCRM) használatára vonatkozó feltételeket.

1.2. A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződés az Előfizető általi szabályos regisztrációval jön létre.

1.3. A regisztráció folyamán az Előfizető köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről Felhasználókat értesíti. A hatályos ÁSZF elérhető az alábbi linken:

https://ucrm.hu/aszf.html

2. Ingyenes alaprendszer

2.1. Az ucrm.hu honlapon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével egy ingyenes, úgynevezett „Alaprendszerhez” kap hozzáférést az Előfizető. Ezt legfeljebb két felhasználó veheti igénybe, valamint csak minimális mennyiségű fájlt lehet feltölteni.

2.2. A Vezérlőpultban az Előfizetés oldalon lehetőség van nagyobb csomagra váltani, valamint extra tárhelyet igényelni.

3. Előfizetési díj

3.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a „Kis cég”, „Nagy cég” és „Prémium” csomagok esetében minimálisan 3 havi előfizetés szükséges a rendszer használatához, melyet a Szolgáltató egy összegben a megrendelést követően számláz. Az első előfizetés lejártát követően a választott számlázási gyakoriság szerint kell az előfizetési díjat fizetni.

3.2. A szerződés határozatlan időre jön létre.

3.3. Az aktuális előfizetési díjak, a csomagokban lévő projektek száma és a tárhelyek méretei megtekinthetőek az alábbi linken:

https://ucrm.hu/arak.html

3.4. Az árak és csomagok megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató biztosítja az uCRM rendszer szerveren történő működését és Felhasználó részére történő rendelkezésre állását.

4.2. A rendszer az ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., Cégjegyzékszám: 01-09-736956) - továbbiakban Szerverüzemeltető - által biztosított szerveren üzemel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerverüzemeltető érdekkörében bekövetkező hibák miatt.

4.3. Minden csomaghoz más és más méretű tárhely jár, amely a felhasználók számával nő, de lehetőség van ezen felül plusz tárhelyet bérelni.

4.4. A Szolgáltató napi és heti adatmentésről gondoskodik.

4.5. A Szolgáltató rendelkezésre bocsátja az általa készített magyar nyelvű rendszerdokumentációt, valamint online terméktámogatást biztosít. A terméktámogatás igénybevételéhez a felhasználók az uCRM rendszerben jobb felül elérhető menü Hibabejelentés menüpontjának használatával tudják kérésüket rögzíteni és az ügyfélszolgálatnak elküldeni.

5. Felelősség korlátozása

5.1. A Szolgáltató eredményfelelősséggel az Előfizető felé nem tartozik.

5.2. A Szolgáltató az Előfizető(k) magatartásáért más Előfizetőkkel illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

5.3. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely az uCRM szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve az Előfizető a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

6. Az Előfizető kötelezettségei

6.1 Az Előfizető köteles az uCRM rendszert rendeltetésszerűen használni.

6.2 Amennyiben nem „Alaprendszer” csomaggal rendelkezik, az Előfizető köteles az uCRM rendszer használata utáni előfizetési díjat Szolgáltató részére számla alapján határidőben megfizetni.

7. Szellemi alkotások joga

7.1. Az uCRM rendszerhez biztosított magyar nyelvű dokumentáció a Szolgáltató szellemi tulajdona, annak másolása és terjesztése kizárólag a Szolgáltató jóváhagyásával lehetséges.

8. Titoktartás, adatvédelem

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető által az uCRM rendszerben rögzített adatokat üzleti titokként bizalmasan kezeli, és minden tőle telhetőt megtesz az adatok védelmében.

8.2. A rögzített adatot harmadik fél részére nem adja ki, közzé semilyen formában nem teszi, kivéve, ha az előzőekre jogszabály alapján kötelezik.

8.3. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik az uCRM szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés azonosítóján és jelszaván keresztül történik. Az Előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

8.4. A Szolgáltató az Előfizető személyes adatait bizalmasan kezeli, tárolja. Az Előfizető a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul.

8.5. Az adatok kezelésének részletes szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8.6. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a referenciái között feltüntesse, továbbá cégnevét, logóját referenciacélokra felhasználja.

9. Vis major

9.1 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, háború, polgárháború, sztrájk, szervertámadás, hacker támadás, jogosulatlan szerver hozzáférés.

9.2 Vis major esetén egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésért.

9.3 Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza vagy jelen ÁSZF Felhasználó általi megszegéséből származik.

10. A Szerződés megszűnésének esetei

10.1. Az „Alaprendszer” csomaggal rendelkező Felhasználók bármikor kérhetik írásban a Szerződés felmondását az ucrm.hu Kapcsolat űrlapjáról.

10.2. Amennyiben az Előfizető az előfizetési időszak vége előtt felmondja a szerződést, úgy a már kifizetett előfizetési díjat a Szolgáltató nem fizeti vissza. A Szolgáltató a kifizetett időszakra (vagy az Előfizetés lejáratáig) az uCRM Rendszer elérhetőségét és használatának lehetőségét fenntarjta az Előfizető számára.

10.3. Amennyiben az Előfizető a törlést külön nem kéri, a Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Előfizető által az uCRM rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja. Felmondás esetén a Szolgáltató biztosítja az adatok exportálását az érvényes előfizetési időszakban.

10.4. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést az alábbi esetekben:

  • Az Előfizető díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik
  • Az Előfizető jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti, különös tekintettel az ÁSZF 6. pontjára
  • Az Előfizető magatartásával veszélyezteti a rendszer működtetését, más Előfizetők vagy a Szolgáltató jogos érdekeit sérti

10.5. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Előfizető uCRM rendszerben tárolt adatait megsemmisíti.

Hatályos: 2023. október 17.-től.

Copyright helyett: És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal. ÁSZFAdatkezelés