Adatkezelési tájékoztató

az ucrm.hu weboldal látogatói, regisztrált felhasználói és az uCRM Rendszer (továbbiakban: uCRM) előfizetői részére.

Bevezetés

Az uCRM Adatkezelőnek számít a saját ügyfelei (információkérés, ajánlatkérés) és weboldala (regisztáció, bejelentkezés, hírlevél) tekintetében. Az Előfizetők az uCRMben rögzített adatainak tekintetében pedig Adatfeldolgozónak minősül az ÁSZF rendelkezései szerint.

Az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Adatfeldolgozóként tároljuk az Előfizető által az uCRMbe rögzített adatokat. Ezen adatok köre attól függ, hogy az Előfizető milyen mezőket hoz létre és az Előfizető felelőssége, hogy azokba milyen adatokat rögzít.

Adatfeldolgozói szerepében az uCRM:

 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat.
 • A tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag az adatkezelő (Előfizető) rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.
 • Személyes Adatokat az adatkezelő (Előfizető) rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Hidvégi Gábor E.V.
Székhely, levelezési cím: 1171 Budapest, Árkádos u. 30.
Adószám: 66112181-2-42
Weboldal megnevezése, címe: ucrm.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://ucrm.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
E-mail: gabor (kukac) hidvegi.net
Telefon: +36 30 392 0264

Fogalommeghatározások

Lásd: infoTV 3.§

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Fontos adatkezelési információk

Adatkezelés célja:

 • az Előfizetők jogainak védelme
 • az Általános Szerződési Feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatásminőség és biztonsági feltételek megteremtése
 • hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldal látogatói, regisztrált felhasználói, és az uCRM Előfizetői részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
 • az Előfizető jogosultságainak azonosítása
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, termék bemutatása, kérdések megválaszolása
 • Szoftvertermék fejlesztése, biztonságos üzemeltetése
 • Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés.
 • A Szolgáltató jogos üzleti érdekének érvényesítése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ezirányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

Az uCRM elektronikus felületein (https://ucrm.hu/) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során igényelt uCRM elkészítésénél megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy illetve szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a gabor (kukac) hidvegi.net e-mail címre küldött kéréssel.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Profilt építünk marketing célból:

 • Milyen problémára keres megoldást, miért van szüksége CRM rendszerre?
 • Mik a fő döntési szempontjai?

Naplózzuk a hívásokat:

 • Hívás meta adatok (ki-mikor-kivel beszélt)

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Előfizetés az uCRMre

Az Adatkezelésre az Előfizetőket képviselő természetes személyek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Előfizetők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Rendszer használata során általuk közölt Személyes Adatok, illetve a róluk generált Személyes Adatok felhasználásra kerüljenek. Az Előfizető a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bármely Előfizető a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag az általa képviselt cég, mint Előfizető veszi igénybe a Rendszer szolgáltatását. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Előfizetőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az Előfizető szavatol azért, hogy a Rendszer-szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. az Előfizető által bevitt tartalom stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Előfizető által a Rendszerbe feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az Előfizetőt terheli.

A Szolgáltatás igénybevétele (Előfizetés) esetén, az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint történik előfizetés az uCRMre. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint a szerződés teljesítésének érdekében és céljából történő adatkezelés.

Számlázás, számla kiállítása

Az Ön Előfizetését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelésben érintettek köre az uCRM Előfizetői.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Rendelt szolgáltatás adatai A termék azonosítása.
Előfizetés időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Sütik (cookie-k)

Lásd: wikipedia HTTP süti

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: azonosítás.

Az adatkezelés jogalapja a weboldal látogatóinak hozzájárulása. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatok köre: egyedi azonosító.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: ATW Internet Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Telefon: +36 1 600 0289
E-mail: support (kukac) atw.co.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz a szervert üzemeltető munkatársak hozzáférhetnek, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerver szolgáltatás.

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint történik. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság komplex kérdéskör érzékeny üzleti adatokat kezelő rendszerek esetén. Az uCRM-nél belső szabályok és folyamatok biztosítják az adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások teljesülését minden területen:

 • Adatbiztonság
 • Hálózati biztonság
 • Adatok szétválasztása
 • Elérhetőség
 • Adatmentés, katasztrófa elhárítás
 • Azonosítás és hozzáférés szabályozás
 • Biztonság-tudatos szoftver fejlesztés

Minden, az uCRM-ben tárolt adat fizikailag az Európai Unió területén belül tárolódik, és érvényesek rá az EU-s adatvédelmi irányelvek.

Technológia

Titkosított adatmentés készül naponta automatikusan, és továbbításra kerül Magyarország területén belüli adatközpontba, hogy katasztrófa esetén az adatok visszaállíthatósága biztosított legyen.

Hozzáférés-védelem

Fizikai hozzáférés az infrastruktúrához erősen korlátozott. Minden esetben szükséges a megfelelő azonosítás.

Hálózat-biztonság

Tűzfalas védelem választja el az adatokat tároló szervereket a külvilágtól.

Külön hálózaton üzemel az éles/teszt és a fejlesztői környezet.

Több szintű behatolás- és adathalászat-támadás riasztás védi a tárolt adatokat. Nem használt szolgáltatások, protokollok és szoftverek eltávolításra kerülnek. Minden szerverünk minimális alapokból építkezik, csak a szükséges szoftverek vannak telepítve.

Azonosítás és hozzáférés-szabályozás

Minden hozzáférés csak nevesített felhasználói fiókokon keresztül lehetséges a követhetőség biztosítására.

A felhasználói fiókokat jelszavak védik, minden jelszó erősen titkosított, egyirányú „sózott” hash értékként kerül tárolásra.

A felhasználói fiókokat az ügyfél rendszerében adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelhetik.

A fiókokat jelszó-próbálkozás ellen automatizált blokkoló rendszer védi, ami több téves belépési kísérlet után az IP címet és a felhasználói fiókot is letiltja.

Kétlépcsős azonosítás

Felhasználók bekapcsolhatják a kétlépcsős beléptetést. Ilyen esetben érvényes emailcím-jelszó párossal új eszközről belépve az uCRM egy további biztonsági kódot kér, amelyet a megadott emailcímre küld ki.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük az adatokat.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatás mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adatai a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáféréshez való jog

Lásd infoTV. 7. 17.§

Helyesbítéshez való jog

Lásd infoTV. 7. 18.§

Törléshez való jog

Lásd infoTV. 7. 20.§

Adatkezelés korlátozásához való jog

Lásd infoTV. 7. 19.§

Tiltakozáshoz való jog

Lásd GDPR 21. cikk

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen minket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jog:

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vállalkozó székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosagkereso oldalon.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Copyright helyett: És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal. ÁSZFAdatkezelés